Home
森州批准的制造业项目(2004―2009年) 对比马来西亚其他州森州批准的制造业项目(2009年) -总结:于2008年和2009年在森州批准的项目
           
 
森州批准的制造业项目(2004―2009年)
数量
雇用者人数
国内投資
(RM)
海外投資 (RM)
总資本投資 (RM)
2004
44
2,615
661,167,014
393,152,501
1,054,319,515
2005
26
1,419
239,568,854
112,065,526
351,634,380
2006
37
3,222
1,052,101,179
747,762,137
1,799,863,316
2007
40
7,982
493,616,883
2,181,946,337
2,675,563,220
2008
26
1,718
821,003,102
294,788,185
1,115,791,287
2009
30
2202
271,133,021
586,464,997
857,598,018
TOTAL
203
19,158
3,538,590,053
4,316,179,683
7,854,769,736

Source: MIDA

对比马来西亚其他州森州批准的制造业项目(2009年)

编号.
数量
雇用可能予測値
???? (RM)
海外投資 (RM)
总資本投資 (RM)
1.
W.PERSEKUTUAN-K.LUMPUR
14
795
122,678,967
32,985,353
155,664,320
2.
SELANGOR
278

20,753

2,752,526,768
4,007,064,183
6,759,590,951
3.
PULAU PINANG
104
8,696
716,746,786
1,448,494,148
2,165,240,934
4.
PERAK
47
3,268
494,277,418
399,595,456
893,872,874
5.
JOHOR
150
11,511
1,494,541,008
2,568,900,512
4,063,441,520
6.
NEGERI SEMBILAN
30
2,202
271,133,021
586,464,997
857,598,018
7.
MELAKA
23
1,912
406,308,768
486,403,150
892,711,918
8.
KEDAH
40
4,127
449,134,195
1,046,928,754
1,496,062,949
9.
PAHANG
17
943
402,205,909
202,635,507
604,841,416
10.
KELANTAN
4
682
16,229,520
110,700,000
126,929,520
11.
TERENGGANU
5
360
204,014,630
301,820,338
505,834,968
12.
SABAH
25
2,509
425,427,130
5,238,868,368
5,664,295,498
13.
SARAWAK
25
6,572
2,736,935,571
5,713,816,148
8,450,751,719
TOTAL
194
64,330
10,492,159,692
22,144,676,913
32,636,836,605

Source: MIDA

总结:于2008年和2009年在森州批准的项目
  2009年 2008年
项目数量 30 26
可能雇用人数 2,202 1,718
国内投资合计(百万马币) 271.13 821.01
海外投资合计 (百万马币) 586.46 294.78
总资本投资(百万马币) 857.59 1,115.79

Source: MIDA
 
森州批准的制造业项目 (2009年)

.
产业
数量
雇用可能予測値
国内投資 (RM)
海外投資 (RM)
总資本投資 (RM)
1.
食品生产
3
28
6,600,000
0
6,600,000
2.
烟酒
1
807
77,018,000
310,982,000
388,000,000
3.
家具和固件
1
73
4,500,000
0
4,500,000
4.
造纸,印刷和出版
1
102
9,693,988
332,892
10,026,880
5.
化学及化学产品
5
152
15,523,334
182,597,000
198,120,334
6.
石油产品(石油化工)
1
0
1,495,360
1,704,640
3,200,000
7.
橡胶制品
1
4
9,700,000
0
9,700,000
8.
塑料制品
2
50
1,138,600
138,351
1,276,951
9.
非金属矿物产品
3
154
29,597,890
1,523,000
31,120,890
10.
加工金属产品
2
125
9,500,000
9,250,000
18,750,000
11.
机器及设备
5
218
27,142,461
1,052,432
28,194,893
12.
电子和电器产品
5
317
79,223,389
63,383,311
142,606,700
13.
交通设施
1
160
0
13,395,370
13,395,370
14.
科技及测量设备
1
12
0
2,106,000
2,106,000
合计
30
2,202
271,133,021
586,464,996
857,598,018


Source: MIDA